NOVOSTI RAZPISA ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Datum objave: 02. 03. 2017 ibr-datum

V sredo, 1. februarja 2017, je bil na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. Zaradi nedavne spremembe Zakona o visokem šolstvu (ZVis) in Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, razpis vsebuje številne spremembe, na katere morajo biti bodoči študenti in študenti, ki se želijo prepisati ali vpisati na študij diplomantov oziroma vzporedni študij, zelo pozorni. V tem prispevku bomo zato na kratko izpostavili in obrazložili vse bistvene spremembe razpisa.

1. Prva večja sprememba je ta, da po novem razpis ne predvideva več treh prijavnih rokov za vpis, kot je veljalo v preteklosti, temveč le še dva. Prvi poteka od 6. februarja do 3. marca 2017, drugi pa bo potekal od 22. do 29. avgusta 2017. Postopek oddaje prijave je ostal enak, kar pomeni da lahko dijaki in študenti izbirajo med prijavo preko spletnega portala eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom in prijavo z uporabniškim imenom in geslom.

2. Razlika s preteklim razpisom je tudi v tem, da imajo kandidati možnost, da po prvem izbirnem postopku še spremenijo svoje želje glede študijske poti. Kandidati, ki bodo v prvem prijavnem roku sprejeti na določen študijski program, a se v tega ne bodo vpisali oziroma se bodo iz njega izpisali najkasneje do 18. avgusta, bodo namreč lahko oddali tudi drugo prijavo za vpis. V preteklih letih takšna praksa ni bila mogoča, saj je razpis vsem, ki so oddali prvo prijavo in so bili sprejeti v tem prijavnem roku, onemogočal vpis na drug študijski program v drugem roku in to ne glede na to, ali so se dejansko vpisali na študijski program na katerega so bili sprejeti ali ne. Tako jim je preostal le še tretji prijavni rok, v katerem so se lahko vpisali le na izredni študij.

3. Naslednja sprememba razpisa je ta, da so tudi za vpis po merilih za prehode, za vpis na študij diplomantov in vzporedni študij razpisana dva prijavna roka. Prvi prijavni rok poteka od 6. februarja do 3. marca, drugi pa od 1. do 15. septembra. Obvezno morajo prvo prijavo na navedene oblike študijev oddati tisti kandidati, ki se vpisujejo na študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

4. Študenti, ki se vpisujejo na drug študijski program po merilih za prehode, se ne morejo več vpisati v isti ali v višji letnik, kot je veljalo so sedaj, temveč jim ostaja le možnost vpisa v višji letnik.

5. Diplomati imajo možnost ponovnega vpisa na dodiplomski študijski program. Vpišejo se lahko na mesta za izredni študij ali pa na posebna mesta, ki so predvidena za študij diplomantov. V preteklih letih je veljalo, da v kolikor je fakulteta razpisovala redna mesta za študij diplomantov, je bil slednji za vpisane brezplačen. Če pa se je kandidat vpisal na izredna mesta, je bil dolžan plačati šolnino, enako kot za izredni študij. Z letošnjim letom pa se je dosedanja ureditev študija diplomantov bistveno spremenila. Po novem namreč velja, da je potrebno za študij diplomantov vedno plačati šolnino, ne glede na to, ali se kandidat vpisuje na redna ali izredna mesta. Takšna ureditev izhaja iz 77. člena ZVis, ki izrecno določa, da se državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnina lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu. Obenem velja na tem mestu še poudariti, da prenovljen ZVis v 68. členu določa tudi, da so študenti upravičeni do pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta (npr. štipendije, subvencionirana prehrana, študentsko delo, ipd.) le za čas trajanja enega študijskega programa. Posledično študenti, ki se bodo vpisali na študij diplomantov, ne bodo upravičeni do navedenih pravic in ugodnosti, kljub temu da bodo lahko imeli status rednega študenta.

6. Na drugi strani je ostaja vpis v 1. letnik rednega vzporednega študija še naprej brezplačen. Tudi za vse nadaljnje letnike rednega vzporednega študija ni predvideno plačilo šolnine, vendar le do trenutka, ko študent ne dokonča študija na matični fakulteti. S trenutkom dokončanja matičnega študija namreč študent pridobi določeno stopnjo izobrazbe, zato je primoran skladno s 77. členom ZVis za preostale letnike na vzporednem študiju plačati šolnino. Prav tako študent z dokončanjem matičnega študija na vzporednem študiju ostane brez pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta (68. člen ZVis).

7. Vsak študent ima pravico, da na posamezni stopnji študija enkrat zamenja študijski program, ponavlja poljubni letnik ali izkoristi absolventski staž. Tej pravici pogovorno pravimo bonus. V preteklih letih je veljalo, da lahko študenti, ki so izkoristili svoj bonus, ponovno opravijo zamenjavo študijskega programa le tako, da se vpišejo na izredni študij. Ker vse fakultete niso razpisovale izrednih mest (npr. medicina), se posamezniki niso mogli vpisati čisto na vse študijske programe, ampak le na tiste, ki so razpisovali izredna mesta. Sedaj pa razpis omogoča, da se študenti, ki so že izkoristili svoj bonus, lahko vpišejo tudi na redna mesta, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom ZVis.